Healing

Chakra en aura healing


Ziekte… vroeg of laat krijgen wij of mensen uit onze omgeving ermee te maken. Gezondheid zien we als een natuurlijke staat van 'zijn' waarop we recht hebben. Ziekte is een confrontatie met wat wij beschouwen als niet bij het leven horend, wat ons beperkingen oplegt en waar we zo snel mogelijk van af willen.


Maar wat is ziekte in feite? Ziekte is het makkelijkst te definiëren als een on-evenwicht in het 'zijn', waar een heel proces aan vooraf is gegaan. Pas als dit zichtbaar is in het fysieke lichaam of in afwijkend gedrag (zoals psychiatrische ziektebeelden) benoemen we dit als ziek-zijn. Maar een mens is meer dan een fysiek lichaam met organen, spieren, cellen, klieren en een psyche met emoties.

We onderscheiden 4 niveaus :

  1. de mens als fysiek wezen
  2. de mens als emotioneel wezen
  3. de mens als mentaal wezen
  4. de mens als energetisch wezen


In de reguliere geneeskunde is het fysieke niveau het terrein van huisartsen, specialisten of chirurgen en het emotioneel niveau van psychologen en psychiaters. Hier ontstaat er dus een scheiding van lichaam en geest. De complementaire geneeskunde richt zich op het fysiek en emotioneel niveau (in iets mindere mate het mentaal niveau) als één geheel, beziet de mens als één geheel waarbij er geen scheiding is van lichaam en geest en zet natuurlijke middelen in om de symptomen te bestrijden.


De twee volgende niveaus zijn deze van de healer, de energetisch hulpverlener. Healing, terug 'heel' worden, speelt zich vooral af in het spirituele/energetische niveau van onszelf. Een ‘ziekte’ of aandoening ontstaat eerst op energetisch niveau als een energetische blokkade die zich later kan manifesteren op fysisch, emotioneel of mentaal niveau. Allerlei oorzaken kunnen hier aan de basis liggen, zoals onze opvoeding, negatieve ervaringen (trauma’s, conflictsituaties, relationele problemen, financiële crisissen) of zelfs gebeurtenissen uit vorige levens. Dit uit zich dan fysisch, emotioneel en/of mentaal.


Een healer tracht zijn cliënt tot een hoger niveau van bewustzijn te brengen en hem tot inzicht te brengen in de ware oorzaak van zijn moeilijkheden en beperkingen. Hij gaat in de diepste kern van het wezen van zijn cliënt zoeken naar de oorzaak van de manifestaties op fysiek en emotioneel niveau. Eenmaal deze gevonden en behandeld zijn, herstelt het evenwicht, dat van nature aanwezig is, zich binnen alle niveaus en volgt een zichtbare en meetbare genezing.


Deze spirituele identiteit bestaat en leeft in ieder van ons maar we zijn ons er onvoldoende van bewust omdat we vooral voluit leven vanuit het fysisch en emotioneel niveau en de eventuele gevolgen ervan op het mentale niveau.

Wie zich bewust is van zijn spirituele identiteit weet dat hij:

  • leeft vanuit het hogere Zelf, het universele bewustzijn en weet dat hij een levensdoel heeft op aarde.
  • onderdeel is van het grotere geheel en zijn verbondenheid beleeft met al wat leeft op deze aarde.

In dit hoger bewustzijn kunnen we natuurlijk ook negatieve ervaringen opdoen maar die leiden niet tot ‘ziek-zijn’. We ervaren deze als een levensles, een les om tot dieper inzicht te komen in zichzelf en in het waarom achter de negatieve ervaring. Zodoende is het geen negatieve ervaring meer, want deze wordt getransformeerd tot een positieve ervaring en een positieve energie.


De taak van een healer bestaat er dus in om zijn cliënt zo dicht mogelijk bij zijn spirituele ik te brengen en de correlatie tussen oorzaak en gevolg zichtbaar en begrijpbaar te maken.


Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368